ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
46 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia August 2021 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
47 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia September 2021 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
48 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia December 2021 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
49 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia April 2023 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
50 របាយការណ៍ស្ថិតិស្តីពី ការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រចាំត្រីមាស (កក្កដា-កញ្ញា) ឆ្នាំ២០២១ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia (July-September) 2021 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
51 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia October 2021 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
52 កម្រងរូបភាពវារិជាតទឹកសាបសំខាន់ៗ Photo Flipchart of Common Inland Aquatic Resources អាន ខ្មែរ
53 សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលជលផល ស្តីពី ការប្រមូលទិន្នន័យនៃការសិក្សាវាយតម្លៃផលចាប់ជលផលទឹកសាប ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលទឹកសាប Fisheries Administration Press Release on Inland Fisheries Evaluation Study by Inland Fisheries Research and Development Institute អាន ខ្មែរ
54 រូបភាពប្រភេទសត្វសមុទ្រ សម្រាប់តាមដានផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Marine Species Photo Guide for Fish Catch Monitoring in Cambodia អាន ខ្មែរ