សេវាសាធារណៈ​ របស់រដ្ឋបាលជលផល

វារីវប្បកម្ម

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់

ពាក្យសុំវារីវប្បកម្ម

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់

ពាក្យស្នើសុំបង្កើតទីតាំង ទិញ លក់ ត្រីលម្អ

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់

លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំង សម្រាប់ស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើវារីវប្បកម្ម

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់

ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើ

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់

ពាក្យស្នើសុំដឹកជញ្ជូនក្រពើ

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់

ពាក្យស្នើសុំដឹកជញ្ជូនក្រពើ

ទូរស័ព្ទ៖ 015 388 488

ទាញយកទម្រង់