ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
55 ក្របខណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់វិស័យជលផលឆ្នាំ២០១០ - ២០១៩ The Strategic Planning Framework for Fisheries: 2010-2019 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
56 ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ វិស័យជលផល ២០១៥ - ២០២៤ The Strategic Planning Framework for Fisheries 2015-2024 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
57 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in May 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
58 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in June 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
59 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in July 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
60 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in August 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
61 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in September 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
62 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in October 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
63 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in November 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស