ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
19 ច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍នេសាទ Fisheries ​community Law អាន ខ្មែរ
20 ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសហគមន៍នេសាទ Royal decree of created fisheries community អាន ខ្មែរ
21 អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ Sus degree of fisheries community management អាន ខ្មែរ
22 ប្រកាសចុះបញ្ជីរបស់សហគមន៍នេសាទ CFI Register of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries អាន ខ្មែរ
23 ផ្ទាំងប៉ាណូការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តកំពង់ធំ ផ្ទាំងប៉ាណូការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តកំពង់ធំ អាន ខ្មែរ
24 ផ្ទាំងប៉ាណូការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តបាត់ដំបង ផ្ទាំងប៉ាណូការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តបាត់ដំបង អាន ខ្មែរ
25 ផ្ទាំងប៉ាណូការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តសៀមរាប ផ្ទាំងប៉ាណូការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តសៀមរាប អាន ខ្មែរ
26 ផែនការទប់ស្កាត់​​ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០២២ - ២០២៦ Inundated Forest Fire Prevention and Management Plan for Banteay Meanchey Province 2022-2026 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
27 ផែនការទប់ស្កាត់​​ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តពោធិ៍សាត់ ឆ្នាំ២០២២ - ២០២៦ Inundated Forest Fire Prevention and Management Plan for Pusat Province 2022-2026 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស