ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
73 Map of Coral Reef Area in Koh Kong Province, Cambodia Map of Coral Reef Area in Koh Kong Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
74 Map of Seagrass in Koh Kong Province, Cambodia Map of Seagrass in Koh Kong Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
75 Map of Coral Reef Area in Presh Sihanouk Province, Cambodia Map of Coral Reef Area in Presh Sihanouk Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
76 Map of Seagrass Area in Presh Sihanouk Province, Cambodia Map of Seagrass Area in Presh Sihanouk Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
77 ការបង្កើតមូលនិធិកញ្ចប់តូចសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជា Establishing a Small-Grant Fund for Fisheries Research in Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
78 Fisheries education in Cambodia: Bachelor of Science syllabus evaluation, support options and possible synergies Fisheries education in Cambodia: Bachelor of Science syllabus evaluation, support options and possible synergies អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
79 ផែនទីបង្ហាញផ្លូសម្រាប់ការសម្របសម្រួលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជា Roadmap for Better Coordination in Cambodian Fisheries Research អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
80 ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងព័ត៌មានអំពីជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជា Research and Information Produced in the Cambodian Fisheries Sector (2015 - 2020) អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
81 ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រព្រែកកំពង់ស្មាច់ ខេត្តព្រះសីហនុ Proclamation on Marine Fisheries Management Zone in Prek Kampong Smach in Preah Sihanouk Province អាន ខ្មែរ