ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
64 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report of Marine Fisheries Production in December 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
65 របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ Annual Statistical Report of Marine Fisheries Production in 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
66 សៀវភៅណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រកម្ពុជា Manual for Fish Catch Monitoring Assessment for Marine Fisheries in Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
67 Map of Coral Reef in Coastal Area, Cambodia Map of Coral Reef in Coastal Area, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
68 Map of Seagrass in Coastal Area, Cambodia Map of Seagrass in Coastal Area, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
69 Map of Coral Reef Area in Kampot Province, Cambodia Map of Coral Reef Area in Kampot Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
70 Map of Seagrass Area in Kampot Province, Cambodia Map of Seagrass Area in Kampot Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
71 Map of Coral Reef Area in Kep Province, Cambodia Map of Coral Reef Area in Kep Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
72 Map of Seagrass Area in Kep Province, Cambodia Map of Seagrass Area in Kep Province, Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស