ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
37 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia May 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
38 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia June 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
39 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia July 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
40 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia August 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
41 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia September 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
42 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia October 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
43 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia November 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
44 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia December 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
45 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia July 2021 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស