ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
28 ផែនការទប់ស្កាត់​​ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឆ្នាំ២០២២ - ២០២៦ Inundated Forest Fire Prevention and Management Plan for Kampong Chhnang Province 2022-2026 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
29 ផែនការទប់ស្កាត់​​ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២១ - ២០២៥ Inundated Forest Fire Prevention and Management Plan for Battambang Province 2021-2025 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
30 ផែនការទប់ស្កាត់​​ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ២០២១ - ២០២៥ Inundated Forest Fire Prevention and Management Plan for Kampong Thom Province 2021-2025 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
31 ផែនការទប់ស្កាត់​​ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០២១ - ២០២៥ Inundated Forest Fire Prevention and Management Plan for Siem Reap Province 2021-2025 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
32 ការចែកចាយ និងតាមដានស្មៅសមុទ្រ និងផ្កាថ្ម Seagrass and Coral Reef Distribution and Monitoring អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
33 គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការផ្តល់ និងការគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់ដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ និងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី The Guideline on the Transfer and Management of the Budget to Support the Operation of Community Fisheries and Community Fish Refuges អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
34 ឯកសារណែនាំការវាយតម្លៃផលចាប់ជលផលទឹកសាបតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Manual for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
35 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ 2022 Annual Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
36 របាយការណ៍ស្ថិតិ ស្តីពីការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ Monthly Statistical Report for Scientific Catch Assessment of Inland Fisheries in Cambodia April 2022 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស