ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
10 ត្រី ចិញ្ចឹមក្នុងថង់ប្លាស្ទីក Fish raised in plastic bags អាន ខ្មែរ
11 បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីឆ្ពិន ត្រីកាបសាមញ្ញ ភាគ(០៥/ចប់) Techniques for making small catfish, part (05 / end) អាន ខ្មែរ
12 បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីឆ្ពិន ត្រីកាបសាមញ្ញ ភាគ (០៣ /០៥) Techniques for making small catfish, part (03 / 05) អាន ខ្មែរ
13 ទន្លេមេគង្គ ត្រី និងវិស័យជលផល THE MEKONG, ITS FISH, ITS FISHERIES អាន ខ្មែរ
14 ប្រកាសបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រខេត្តកែប Proclamation of Marine fisheries management area Kep Province អាន ខ្មែរ
15 ប្រកាសបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រព្រែកកំពង់ស្មាច់ ខេត្តព្រះសីហនុ Proclamation of Marine fisheries management area Prek Kampong Smach Preah Sihanu Province អាន ខ្មែរ
16 ប្រកាសបង្កើតដែនជម្រកសុវត្ថិភាពគ្រែងឈាម ខេត្តព្រះសីហនុ Proclamation of Blood Cocle refugia Preah Sihanu Province អាន ខ្មែរ
17 ហាមធ្វើសកម្មភាព ឫប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ ហាមធ្វើសកម្មភាព ឫប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ អាន ខ្មែរ
18 ប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំអំពីសហគមន៍នេសាទ Announcement of fisheries community guidelines អាន ខ្មែរ