ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
82 ការវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់សហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជា The Assessment of the Effectiveness of Community Fisheries in Cambodia អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
83 បញ្ជីឈ្មោះសហគមន៍នេសាទទូទាំងប្រទេស List of Community Fisheries in Cambodia អាន ខ្មែរ