ឯកសារទាំងអស់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
1 ច្បាប់ស្តីអំពីជលផល ២០០៦ ភាសារខ្មែរ Law of Fisheries 2006 Khmer អាន ខ្មែរ
2 ច្បាប់ស្តីអំពីជលផល ២០០៦ ភាសារអង់គ្លេស Law of Fisheries 2006 English អាន ខ្មែរ
3 បណ្តាំឪពុក Father' word អាន ខ្មែរ
4 ការចិញ្ចឹមជិវិតផ្អែកលើវិស័យខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជា Livelihoods based on the fishery production chain sector in Cambodia អាន ខ្មែរ
5 ប្រទេសកម្ពុជា ការនេសាទ ក្នុងបឹងទន្លេសាប Cambodia Fishing Tonlesap អាន ខ្មែរ
6 ព្រះរាជក្រិតស្តីពីការកែតម្រូវមាត្រា ២ ៤ និង១២ Royal Degree to adjust article 2 4 and 12 អាន ខ្មែរ
7 បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីឆ្ពិន ត្រីកាបសាមញ្ញ ភាគ (០១/ ០៥) Simple catfish fry production techniques (1/5) អាន ខ្មែរ
8 បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីឆ្ពិន ត្រីកាបសាមញ្ញ Simple catfish fry production techniques អាន ខ្មែរ
9 បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី Fish farming techniques អាន ខ្មែរ