រដ្ឋបាលជលផល

បេសកកម្មវិស័យជលផល
  • អភិវឌ្ឍធនធានជលផលនិងជីវចម្រុះប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀង លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
  • ធានាការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព
  • អភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
  • ធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផល និងផលិតផលជលផលនិង
  • អភិវឌ្ឍ​ និងគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មផល និងផលិតផលជលផល។
ទស្សនវិស័យសម្រាប់រដ្ឋបាលជលផល

គ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀង​ លើកសម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលជលផល

management_team