ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
1 ក្របខណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់វិស័យជលផលឆ្នាំ២០១០ - ២០១៩ The Strategic Planning Framework for Fisheries: 2010-2019 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស
2 ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ វិស័យជលផល ២០១៥ - ២០២៤ The Strategic Planning Framework for Fisheries 2015-2024 អាន ខ្មែរ អង់គ្លេស