ប្រកាស

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
1 ប្រកាសបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រខេត្តកែប Proclamation of Marine fisheries management area Kep Province អាន ខ្មែរ
2 ប្រកាសបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រព្រែកកំពង់ស្មាច់ ខេត្តព្រះសីហនុ Proclamation of Marine fisheries management area Prek Kampong Smach Preah Sihanu Province អាន ខ្មែរ
3 ប្រកាសបង្កើតដែនជម្រកសុវត្ថិភាពគ្រែងឈាម ខេត្តព្រះសីហនុ Proclamation of Blood Cocle refugia Preah Sihanu Province អាន ខ្មែរ
4 ប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំអំពីសហគមន៍នេសាទ Announcement of fisheries community guidelines អាន ខ្មែរ