ច្បាប់

លរ ឈ្មោះខ្មែរ English_Name អាន ឬ ទាញយក
1 ច្បាប់ស្តីអំពីជលផល ២០០៦ ភាសារខ្មែរ Law of Fisheries 2006 Khmer អាន ខ្មែរ
2 ច្បាប់ស្តីអំពីជលផល ២០០៦ ភាសារអង់គ្លេស Law of Fisheries 2006 English អាន ខ្មែរ
3 ច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍នេសាទ Fisheries ​community Law អាន ខ្មែរ