រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។
2024-05-27 95

រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។

រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។ បន្ទាប់មកការអនុវត្តច្បាប់ជលផលនឹងត្រូវធ្វើឡើង ហើយប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាននឹងត្រូវដំឡើងនៅលើនាវាជាច្រើន ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនេសាទ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការនេសាទសមុទ្រខុសច្បាប់ គ្មានរបាយការណ៍ និងគ្មានការអនុញ្ញាត ក្នុងដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (NPOA-IUU) កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាបន្ន (CAPFISH-Capture) ដែលគាំទ្របច្ចេកទេសដោយអង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO) និងផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុប (EU)។

រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។
រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។
រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។
រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញម្ចាស់ទូកនាវាដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទ។