សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសង្ខេបការវាយតម្លៃ  និងប្រគល់កិច្ចសន្យា សាងសង់សំណង់អាគារការិយាល័យនៅខេត្តកែប កំពត និងព្រះសីហនុ របស់ គម្រោងជលផលសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ (SCMF)។
2024-05-20 78

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសង្ខេបការវាយតម្លៃ និងប្រគល់កិច្ចសន្យា សាងសង់សំណង់អាគារការិយាល័យនៅខេត្តកែប កំពត និងព្រះសីហនុ របស់ គម្រោងជលផលសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ (SCMF)។

សង្ខេបការវាយតម្លៃ  និងប្រគល់កិច្ចសន្យា សាងសង់សំណង់អាគារការិយាល័យនៅខេត្តកែប កំពត និងព្រះសីហនុ របស់ គម្រោងជលផលសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ (SCMF)។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសង្ខេបការវាយតម្លៃ  និងប្រគល់កិច្ចសន្យា សាងសង់សំណង់អាគារការិយាល័យនៅខេត្តកែប កំពត និងព្រះសីហនុ របស់ គម្រោងជលផលសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ (SCMF)។