នាយកដ្ឋានផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

សាវតា

នាយកដ្ឋានផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានតួនាទី និងភារកិច្ច សំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំការងារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យជលផលក្នុងនោះរួម មានការរៀបចំផែនការរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍រយៈ ពេលវែង។ ផ្នែកស្ថិតិជលផលនាយកដ្ឋានបានខិតខំប្រមូលរាល់ស្ថិតិពីបណ្តានាយកដ្ឋានជលផលខេត្ត-ក្រុងដើម្បីរៀបចំចងក្រងវិភាគ នឹងរៀបចំជារបាយការណ៍ប្រចាំខែត្រីមាស ឆមាសនិងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។ការងារគណនេយ្យនាយកដ្ឋានបានខិតខំក្នុងការប្រមូលថ្លៃឈ្នួលឡូត៍

នេសាទនិងបំណុលឈ្នួលឡូត៍នេសាទ។ ជាមួយគ្នានេះដែរផ្នែកគណនេយ្យក៏បានរៀបចំ ស្នើសុំ ថវិការចំណូលចំណាយផ្សេងៗនិងរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌ័របស់នាយកដ្ឋានជលផល។