សាវតា


ការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យជលផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដូចវិស័យដទៃទៀតដែរ។ ក្នុងគោលដៅបន្តនិងពង្រឹងបណ្តាញការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់រដ្ឋបាលជលផលនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ឱ្យបានល្អប្រសើរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជារដ្ឋបាលជលផលបានកំណត់ប្រគល់តួនាទីភារកិច្ចឱ្យនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ និងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នូវក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៅតាមបណ្តាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការិយាល័យអង្គភាពស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវក្រោមឱវាទក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងស្ថិតិមន្ត្រីរាជការនៅតាមអធិការដ្ឋានខណ្ឌផ្នែក សង្កាត់ទូទាំងប្រទេសផងដែរ។

ទំនាក់ទំនង

- លោក ហុង ហ៊ី ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល និងនីតិកម្ម

- ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០១៧ ៧៣៥ ១៦៩

- Email: honghy_20@yahoo.com