សេចក្តីជូនដំណឹង

ចេញ​ផ្សាយ​ ៣១ តុលា ២០២៣ 3696

                                            សេចក្តីជូនដំណឹង

រដ្ឋបាលជលផលបានទទួលហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AfD) សម្រាប់គម្រោងជលផលសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ​ប្រកប​​ដោយចីរភាព (Sustainable Coastal and Marine Fisheries - SCMF) ដែលមាន​រយៈ​ពេល​អនុវត្តចំនួន ៧ឆ្នាំ (២០២៣​-២០២៩) និងត្រូវអនុវត្តនៅតាម​បណ្តា​ខេត្ត​ទាំង៤ នៃតំបន់ឆ្នេរ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ គម្រោងត្រូវការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស សម្រាប់ ការគាំទ្រដល់ ការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃរដ្ឋបាលជលផល (The Contract for Project Management Support Consultancy for Support to the Fisheries Administration Project Management Unit) (SCMFP FIA/CS-02)   សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់​  https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=192790