ប្រជុំលើការងាររៀបចំថវិកាឆ្នាំ២០១៩

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៥ ឧសភា ២០១៨ 19

ប្រជុំពេញមួយថ្ងៃលើការងាររៀបចំថវិកាឆ្នាំ២០១៩ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមប្រតិភូនិងមន្ត្រីក្រោមឳវាទ ២៣ ០៥ ២០១៨