ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឆ្នាំ២០២២-២០២៦_En 344