ការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តបាត់ដំបង 453