ការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តកំពង់ធំ 448