ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០២២-២០២៦_Kh 372