ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២១-២០២៥_Kh 363