ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់ ឆ្នាំ២០២២-២០២៦_En 385