ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥_En 377