ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០២១-២០២៥_Kh 348