នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃនិងគុណភាព

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ មករា ២០១៩ 19

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃនិងគុណភាព

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃនិងគុណភាព

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនង និងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផលផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវកំណត់ស្តង់ដានៃគុណភាព និងសុវត្ថិភាពនៃផលផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវតួនាទីនៃផល ផលិតផលជលផលក្នុងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហាររូបត្ថម្ភ

 • រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដែលទាក់ទងទៅនឹងគុណភាព សុវត្ថិភាពការថែរក្សាការការពារគុណភាព

          ផលផលិតផលជលផល និងស្ថានភាពសុខភាពវារីជាត

 • ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងអនាម័យ គុណភាព សុវត្ថិភាពផល ផលិតផលជលផលនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មកែច្នៃ និងអាជីវកម្ម

 • តាមដានត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលផលិតផលជលផល និងចត្ថាទ្បីស័ក

 • វិភាគវាយតម្លៃ និងបញ្ជាក់គុណភាព សុវត្ថិភាពជលផលផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងទីផ្សារនៅក្នុងផលិតកម្មកែច្នៃ និងអាជីវកម្ម

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបច្ចេកទេសវេចខ្ចប់ និងការថែរក្សានិងរយៈពេលប្រើប្រាស់ផល ផលិតផលជលផល

 • បង្កើត រក្សាទុកមូលដ្ឋានទិន្នន័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្រ្ត និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពី

          បច្ចេកទេសវិទ្យាកែច្នៃផលជលផល ព័ត៌មានទីផ្សារសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 • បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសវិទ្យាកែច្នៃផលជលផល ព័ត៌មានទីផ្សារសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 • អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ឱ្យ។

រចនាសម្ព័ន្ឋនាយកដ្ឋាន

       នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃ និងគុណភាព មានការិយាល័យចំណុះ ចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម ៖

 1.   ការិយាល័យរដ្ឋបាល បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយ

 2.   ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងសុវត្ថិភាព

 3.   ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

 4.   ការិយាល័យសន្ដិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

        ការិយាល័យនីមួយៗ ដឹកនាំដោយប្រធាន ១ រូប និងអមដោយ អនុប្រធានមួយចំនួន

ជាជំនួយការតាមការចាំបាច់។ តួនាទី ភារកិច្ចការិយាល័យនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម ៖


៧.១.ការិយាល័យរដ្ឋបាលបណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយ

 • រៀបចំចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រងលិខិតរដ្ឋបាលនានារបស់នាយកដ្ឋាន

 • គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលរាល់សកម្មភាពការងារផ្នែករដ្ឋបាល និងបុគ្គលិករបស់នាយកដ្ឋាន

 • បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអនាម័យ បច្ចេកទេសកែច្នៃម្ហូបអាហារការវេចខ្ចប់ ការដឹកជញ្ជូន ការថែរក្សាផលផលិតផលជលផល និងស្ថានភាពសុខភាពវារិជាត

 • ដល់សេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាល ពិគ្រោះយោបល់សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងសម្របសម្រួលលើជំនាញបច្ចេកទេសកែច្នៃផលផលិតផលជលផល

 • បង្កើត រក្សាទុក និងផ្សព្វផ្សាយនូវរាល់មូលដ្ឋានទិន្នន័យបច្ចេកទេស និងព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ដ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការកែច្នៃ ការវេចខ្ចប់ និងការ ថែរក្សាផល ផលិតផលជលផល

 • ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទីផ្សារ សន្ដិសុខ សុវត្ថិភាពស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

 • គ្រប់គ្រង ផ្ដល់សេវាកម្ម និងបង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកកែច្នៃផល ផលិតផលជលផល

 • រៀបចំ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍសមាគមកែច្នៃផល ផលិតផលជលផល

 • លើកកម្ពស់សមត្ថភាពយ៉េនឌ័រក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមាគមអ្នកកែច្នៃផល ផលិតផលជលផលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ឋ

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ស្ដីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់នាយកដ្ឋាន

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ។

៧.២. ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងសុវត្ថិភាព

 • តាមដានត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផល ផលិតផលជលផល និងចត្ដាឡីស័ក

 • ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងអនាម័យ គុណភាព សុវត្ថិភាពផលផលិតផលជលផលនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មកែច្នៃនិងអាជីវកម្ម

 • តាមដាន ត្រួតពិនិត្យអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពនៃសន្និធិផល ផលិតផលជលផល និងចំណី សម្រាប់វារីវប្បកម្ម

 • ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ និងបញ្ជាក់អនាម័យទូក នាវានេសាទ ទីតាំងវារីវប្បកម្ម ផែត្រី កន្លែងកែច្នៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ទីតាំងទិញលក់ និងសន្និធិ

 • វាយតម្លៃ និងបញ្ជាក់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលផលិតផលជលផល

 • រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីវិភាគ និងបញ្ជាក់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលផលិតផលជលផល

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់ការិយាល័យ

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ ។

៧.៣.ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសកែច្នៃ វេចខ្ចប់ថែរក្សាផល ផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវកំណត់ស្ដង់ដារនៃគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនង និងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវពីជាតិពុល សារធាតុគីមី និងមីក្រូជីវសាស្ដ្រនៅ ក្នុងផលផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍលើប្រព័ន្ធហានិភ័យនៃផល ផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវពីការជះឥទ្ធិពល នៃសកម្មភាពក្រោយពីប្រមូលផលលើបរិស្ថាន

 • រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលទាក់ទងទៅនឹងគុណភាព សុវត្ថិភាព ការថែរក្សាការការពារផលផលិតផលជលផល និងស្ដង់ដារអនាម័យនាវានេសាទ ទីតាំងវារីវប្បកម្ម ផែត្រីកន្លែងកែច្នៃ មធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូន និងទីតាំងសន្និធិ

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់ការិយាល័យ

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

៧.៤. ការិយាល័យសន្ដិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 • រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ និងតាមដានរាល់ផែនការសន្ដិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទីផ្សារនៅក្នុងផលិតកម្មកែច្នៃ និងអាជីវកម្ម

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវពីតម្លៃបន្ថែម និងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ដែលទទួលបាន តាមរយៈបច្ចេកទេសនៃការកែច្នៃផល ផលិតផលជលផល

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវតួនាទីនៃផល ផលិតផលជលផលក្នុងសន្ដិសុខ សុវត្ថិភាពស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និង សុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវសមាសភាគអាហារូបត្ថម្ភ និងការប្រើប្រាស់ផល ផលិតផលជលផល

 • ចូលរួមផ្ដល់អនុសាសន៍ និងសេចក្ដីណែនាំបច្ចេកទេស ក្នុងការរៀបចំ ផែនការ តាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើកម្មវិធីសន្ដិសុខ សុវត្ថិភាពស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែនិងលទ្ធផលការងាររបស់ ការិយាល័យ

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ។

 មន្ត្រីនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃ និងគុណភាព

      មន្ត្រីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃ និងគុណភាពមានចំនួនសរុប ១៨(ស្រី ០៤ ប្រុស ១៤)

ចំនួននេះត្រូវបានបែង ចែកជាកំរិតជំនាញ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

បណ្ឌិត

:

0២ នាក់

 

បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់

:

 ១០ នាក់

 

បរិញ្ញាប័ត្រ

:

 ០៨ នាក់

 

បរិញ្ញាប័ត្ររង

:

 ០០ នាក់

 

បឋម

:

 ០០ នាក់

 

បណ្តុះបណ្តាល

:

 ០០ នាក់

 ទំនាក់ទំនង

លោកបណ្ឌិត ឈួន ចំណាន ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃ និង គុណភាព

ទូរស័ព្ទៈ (៨ ៥៥) ០១៧ ៣៥៣ ៣៦៣

អ៊ីម៉ែល:

 

chhounchamnan@gmail.com