ការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ខេត្តបាត់ដំបង 790