គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការផ្តល់ និងការគ្រប់គ្រងថវិការសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍សាទ និងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី kh 375