សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្ពីពីគោលការណ៍គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 817