ការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១) 1036