ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ ការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានរបាយការណ៍ និងគ្មានការអនុញ្ញាត ក្នុងដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០-២០២៤ 1063