ហាមធ្វើសកម្មភាព ឫប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ ជាអាទិ៍ 880