ការធ្វើជំរឿននិងផ្តល់ស្លាកលេខបណ្តុះអាសន្នដល់នាវានេសាទសមុទ្រនៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរនែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 920