ការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១) 655