ការវាយតម្លៃផលនេសាទទឹកសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១) 850