ប្រជានេសាទដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទសិប្បកម្ម ឫឧស្សាហកម្មក្នុងដែននេសាទសមុទ្រ 1538