សាវតា

ចក្ខុវិស័យ

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានជលផលទឹកសាបឱ្យមាននិរន្តរភាពសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀង និងភាពរុងរឿងនៃសេដ្ឋកិច្ច។

បេសកកម្ម

ផ្តល់ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេសគាំទ្រនានាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការគ្រប់គ្រងធនធាវារីសត្វទឹកសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវជីវសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

គោលបំណង

·  ប្រមូល វិភាគ និងចែកចាយទិន្នន័យវិទ្យាសាស្រ្ត លើលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រី និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

·  អភិវឌ្ឍន៍ និងលើកកំពស់សមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជលផលទឹកសាប

·  បង្កើនប្រាក់ចំណូលកសិករ និងប្រជានេសាទ និង

·  ប្រើប្រាស់ធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។