នាយកដ្ឋានផែនការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ
ចេញ​ផ្សាយ​ ២៥ ឧសភា ២០១៨

ប្រជុំលើការងាររៀបចំថវិក...

ប្រជុំពេញមួយថ្ងៃលើការងាររៀបចំថវិកាឆ្នាំ២០១៩ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមប្រតិភូនិងមន្ត្រីក្រោមឳវាទ... អានបនុុ្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ មករា ២០១៩

នាយកដ្ឋានផែនការហិរញ្ញវត...

នាយកដ្ឋានផែនការហិរញ្ញវត្ថុនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ     នាយកដ្ឋានផែនការ... អានបនុុ្ត