នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ
ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ មករា ២០១៩

នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល

នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល ចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតកន្លែងអភិរក្ស... អានបនុុ្ត