នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ
ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ មករា ២០១៩

នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល

នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល      នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទគឺជាការធ្វើនេសាទលើធនធាន ជលផលធម្មជាតិហើយដែលត្រូវបានកំណត់ ដោយបទដ្ឋានច្បាប់... អានបនុុ្ត